Delegat KEP ds. emigracji

Biskup

Piotr TURZYŃSKI

Biskup Pomocniczy Radomski

Od 14 marca 2022 roku pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Dewiza biskupia: „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” („Kościół Matka – Matka Kościoła”)

Urodzony: 28 września 1964 r. w Radomiu

Święcenia prezbiteratu: 28 maja 1988 r. w Radomiu

Święcenia biskupie: 28 lutego 2015 r. w Radomiu; główny konsekrator: abp Celestino Migliore

Funkcje w KEP

  • Członek (z wyboru) Rady Stałej KEP (od 2018)
  • Członek Rady ds. Społecznych
  • Członek Komisji Nauki Wiary
  • Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli
  • Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

BIOGRAM

Piotr Wojciech Turzyński urodził się 28 września 1964 r. w Radomiu. Po ukończeniu IV LO im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1988 roku w konkatedrze radomskiej z rąk bp. Edwarda Materskiego. Studia w seminarium uwieńczył tytułem magistra teologii obronionym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Po święceniach kapłańskich ks. Turzyński przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. Matki Odkupiciela w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W 1989 r. rozpoczął studia patrystyczne w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Po uzyskaniu kościelnego licencjatu z teologii i nauk patrystycznych w 1992 r. rozpoczął studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W czasie kursu doktoranckiego uczestniczył także w wykładach w Papieskim Instytucie Orientalnym, prowadził poszukiwania naukowe w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Pracę doktorską na temat „Canticum novum w teologii świętego Augustyna. Studium nad Komentarzem do Psalmów” obronił w 1995 r. na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując tytuł doktora teologii.

Po powrocie do Polski został mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu i wykładowcą patrologii, wstępu do teologii i teologii duchowości.

Wiele razy prowadził dni skupienia i rekolekcje dla alumnów seminariów duchownych w Polsce i za granicą. Prowadził także misje oraz rekolekcje parafialne i młodzieżowe.

Ks. Piotr Turzyński jest współtwórcą spotkań dla młodzieży Radomia i okolic nazywanych „Kuźnią Młodych”. Organizował Apele Młodych i Diecezjalne Dni Młodzieży.

Prowadził wiele audycji radiowych o charakterze ewangelizacyjnym i popularyzatorskim. W Roku Wiary w Radiu Plus Radom głosił cotygodniową audycję z cyklu „Ucho igielne”, której przedmiotem była wiara poetów.

Jest on współzałożycielem stowarzyszenia „Młyńska. Verum, Bonum, Pulchrum”, które ma za zadanie promocję kultury chrześcijańskiej, na co składa się także współorganizowanie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Ks. Piotr Turzyński był członkiem Rady Kapłańskiej diecezji radomskiej. W grudniu 2003 r. został mianowany kanonikiem Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu przez osiem lat pełnił funkcję ojca duchownego, a w 2006 roku został mianowany wicerektorem. W latach 2000-2003 był adiunktem na Wydziale Teologicznym w Radomiu przy UKSW w Warszawie i tak pozostało, kiedy wydział został przemieniony w Instytut Teologiczny.

W latach 2006-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teologicznego w Radomiu i był odpowiedzialny za studia niestacjonarne oraz Centrum Myśli Benedykta XVI.

W 2008 roku został mianowany przewodniczącym synodalnej Komisji ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji w II Synodzie Diecezji Radomskiej.

Od października 2013 r. ks. Piotr Turzyński jest adiunktem na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii przy katedrze patrologii greckiej i łacińskiej.

W czerwcu 2014 r. na podstawie dorobku naukowego i książki pod tytułem „Piękno w teologii św. Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej” oraz kolokwium habilitacyjnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie rozpoczął przewód habilitacyjny, uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego.

17 stycznia 2015 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji radomskiej ze stolicą tytularną Usula. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 r. Jako dewizę biskupią przyjął słowa: „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” (Kościół Matka – Matka Kościoła).

W gremiach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem (z wyboru) Rady Stałej KEP (od 2018). Jest też delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli i członkiem Rady ds. Społecznych i Komisji Nauki Wiary.

W dniu 14 marca 2022 roku, podczas obrad 391. Zebrania Plenarnego KEP bp Piotr Turzyński został wybrany Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Kommentare sind geschlossen.